Zwroty:

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w opisie , gdyż nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich danych tech. sprzedawanych przez nas przedmiotów.

Klient posiada prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawą z 2 marca 2002 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów” Dz. U.00.22.271.

Zwracany produkt musi być nowy i nieużywany,opakowanie musi być kompletne i niezniszczone oraz muszą być załączone wszystkie akcesoria.

Należy również napisać pismo, że odstępują Państwo od umowy kupna –sprzedaży zawartej z naszą firmą, potwierdzając to swoim podpisem. W piśmie powinien też zawierać się numer dowodu sprzedaży(rachunku).

Nasza firma zwraca sumę równą cenie produktu. Koszt przesyłki zwracanego towaru oraz koszt przesyłki do klienta nie podlega zwrotowi.

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Po stwierdzeniu iż towar jest nowy,nieużywany i sprawny ,a opakowanie kompletne zwracamy pieniądze.

Pieniądze zwracane są w postaci wpłaty na konto klienta które należy podać w piśmie do nas.Gwarancja/Reklamacja:

1. Firma e-COOKIE z siedzibą w Łodzi, zwana dalej Gwarantem udziela nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego sprzętu opisanego powyżej.

2. Towar objęty jest gwarancją producenta od momentu sprzedaży w czasie określonym na aukcji.

3. Gwarancja udzielona przez sprzedającego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie na NABYWCĘ w związku z zawartą między stronami umową sprzedaży.

5. Gwarancja obejmuje m.in.: widoczne oraz ukryte wady fabryczne produktu;defekty produktu powstałe w skutek niezależny od klienta,oraz bez ingerencji klienta.

6. Gwarancja nie obejmuje m.in.: uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku złego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i/lub złego transportu produktu; uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania złego oprogramowania; produktów niekompletnych;produktów z widocznymi śladami ingerencji w produkt, uszkodzeń będących następstwem oddziaływania czynników chemicznych bądź temperatury, wnikających z wadliwego montażu oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym zasilaniem. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego współdziałania przedmiotu umowy z urządzeniami pochodzącymi od podmiotów trzecich.

7. W przypadku reklamacji wadliwego produktu, klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z naszą firmą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej.

8. Reklamując produkt klient zobowiązany jest do dokładnego określenia usterki oraz okoliczności jej powstania na piśmie. Do tego celu przesłany zostanie do klienta odpowiedni formularz, po wcześniejszym kontakcie klienta z naszą firmą.

9. W przypadku zgłoszenia reklamacji, klient zobowiązany jest do odesłania produktu na swój koszt. Przesyłki nadane „za pobraniem” nie będą odbierane.

10. W przypadku nieuzasadnionej, odrzuconej reklamacji produktu, koszty przesyłki (w obie strony) ponosi klient.

11. Czas realizacji reklamacji to: 14 - 21 dni roboczych. W szczególnych przypadkach gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu o kolejne 30dni o czym nabywca zostanie wcześniej powiadomiony.

12. Koszt przesyłki do naszej firmy reklamowanego produktu zależny jest od wyboru sposobu przesyłki przez klienta.

13. Reklamowany produkt, zwracany do naszej firmy powinien być kompletny wraz z wszystkimi dodatkowymi akcesoriami z którymi został zakupiony. Posiadać kompletne i niezniszczone opakowanie oraz oryginał dowodu zakupu.

14. NIE ODPOWIADAMY za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli uszkodzenia takie mają miejsce,reklamacje w takich przypadkach należy składać podczas odbioru przesyłki w obecności listonosza lub pracownika oddziału Urzędu Pocztowego,wypełniając odpowiedni protokół reklamacyjny. Reklamacje składane w późniejszym czasie nie są uznawane przez Pocztę Polską.

15. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Inne:

Więcej informacji na każdy z powyższych tematów otrzymasz kontaktując się z nami.

W przypadku jakichkolwiek sporów oraz przypadków nieokreślonych w powyższym regulaminie zastosowanie mają aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Śledź nas na Facebooku